- Part I

 essential words day01~day 30

- Part II 주제별 어휘

day 31. 환경과 개발

day 32. 생물학, 생명과학 

day 33. IT, 인터넷 

day 34. 국제관계 

day 35. 정부와 정치 

day 36. 법과 범죄 

day 37. 경제 

day 38. 회사 

day 39. 금융 

day 40. 신문, 방송 

day 41. 대중문화 

day 42. 교육 

day 43. 날씨와 기후 

day 44. 우주 

day 45. 질병 

day 46. 치료 

day 47. 여행 

day 48. 스포츠 

day 49. 예술 

day 50. 종교 

- 정답 및 해설 

- Index